Zümrüt Rize Gazetesi

Karayollarının muhtelif kesimlerinde yaya kaldırımı, köprü korkuluğu, ve cep yaptırılacaktır

Karayollarının muhtelif kesimlerinde yaya kaldırımı, köprü korkuluğu, ve cep yaptırılacaktır
17 Haziran 2021 - 15:37

53-54 KK NOLU İYİDERE ŞEHİR GEÇİŞİ YOLU İLE KARAYOLLARI 10 (TRABZON) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET VE İL YOLLARINDA MUHTELİF KESİMLERDE YAYA KALDIRIMI, KÖPRÜ KORKULUĞU VE CEP YAPILMASI İŞİ

KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON

53-54 KK NOLU İYİDERE ŞEHİR GEÇİŞİ YOLU İLE KARAYOLLARI 10 (TRABZON) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET VE İL YOLLARINDA MUHTELİF KESİMLERDE YAYA KALDIRIMI, KÖPRÜ KORKULUĞU VE CEP YAPILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2021/334287
1-İdarenin
a) Adı:KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON
b) Adresi:KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ YILDIZLI MEVKII 61310 AKÇAABAT/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası:4624555000 – 4624555083
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı:53-54 KK NOLU İYİDERE ŞEHİR GEÇİŞİ YOLU İLE KARAYOLLARI 10 (TRABZON) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET VE İL YOLLARINDA MUHTELİF KESİMLERDE YAYA KALDIRIMI, KÖPRÜ KORKULUĞU VE CEP YAPILMASI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:7.000 m³ sanat yapısı kazısı, 15.000 m³ toprak işleri kazısı, 22.000 m prefabrik beton bordür, 30.000 m² prefabrik beton parke yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:53-54 K.K. Nolu İyidere Şehir Geçişi Yolu İle Karayolları 10. (Trabzon) Bölge Müdürlüğü Devlet Ve İl Yollarında Muhtelif Kesimleri
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:13.07.2021 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞDE 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı RG yer alan A.V.GRUP :KARAYOLU İŞLERİ (ALT YAPI+ÜST YAPI) benzer is olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar için İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Bölümü Diploması İhale Konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50

İş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıAsgari OranAzami OranFiyat Dışı Unsur Puanı
Her Derinlikte, Her Cins Ve Klastaki Zeminde Kuruda Veya Suda Her Türlü Sanat Yapısı Kazısı Yapılması Ve Nakli3,83%5,76%2,5
Her cins ve klâstaki zeminde toprak işleri kazısı yapılması ve kullanılması (Dolguya gelen her cins ve klastaki kazı malzemesinin sulanması, sıkıştırılması, dolgu altlarındaki her cins zayıf (Bitkisel toprak vs.) ve oynak (Batak ve balçık) zeminlerin kazılması ve kullanılması, dolgu veya depoya gidecek malzemenin nakli dahil)2,77%4,16%2
Elenmiş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına,beton yol ve tretuvar altlarına kum,çakıl tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kum,çakıl dolgu yapılması (Kum-Çakıl nakli dahil)5,97%8,96%3,5
Prefabrik beton bordür yapılması, iş başına nakli ve yerine döşenmesi (0,15*0,30)11,83%17,74%7
Bordür Sökülmesi0,35%0,53%0,5
Prefabrik Beton Parke İmali ve Yerine Döşenmesi (8 cm kalınlıkta), Makine ile Kum-Çakıl Dolgu hazırlanması (Tüvenan)(11 cm) (Nakliye Dahil)31,32%46,96%20
Parke, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi1,59%2,39%1
Her türlü inşaat temelllerinde (Köprü temelleri hariç) kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C30/37 hazır beton harcı ile)3,47%5,2%2
Kompozit malzemeden ızgara kapak temini (460*660 ebatlarında) (Nakliye dahil)1,92%2,88%1
Q300 mm anma çaplı koruge drenaj boruları yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı boru döşenmesi (Boru nakli dahil)2,04%3,06%1
Q600 mm anma çaplı koruge drenaj boruları yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı boru döşenmesi (Boru nakli dahil)9,54%14,32%6
Profil demirden (U,L,I,Sac,Vs) korkuluk yapılması ve yerine konulması (Malzeme dahil) (Boyama dahil) (Profilli demirin yüklenmesi, iş başına taşınması,boşaltılması ve istifi dahil)5,37%8,04%3,5


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Sınır değer katsayısı N=1,00 olarak uygulanması 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sitemizde yayımlanan haberlerin her türlü hakkı Zümrüt Rize Gazetesi'ne ait olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz.

hack forumwarezwebmaster forumuhack haberhack forumhack forum