Zümrüt Rize Gazetesi

YAZAR DONAT’TAN BAŞKAN SAFFET METE’NİN ÇALIŞMALARINA ÖVGÜ

YAZAR DONAT’TAN BAŞKAN SAFFET METE’NİN ÇALIŞMALARINA ÖVGÜ
30 Haziran 2021 - 11:49

Türk ga­ze­te­ci­li­ğin usta ismi Yavuz Donat, 30 yıla yakın İyi­de­re Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı yapan dostu rah­met­li Nihat Mete’nin ye­ğe­ni, İyi­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Saf­fet Mete’nin İyi­de­re Be­le­di­ye­sin­de mi­sa­fi­ri oldu. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ta­nın­mış rah­met­li Cum­hur­baş­ka­nı Sü­ley­man De­mi­rel’le si­ya­set yap­mış olan rah­met­li am­ca­sı­nın si­ya­set­te­ki ba­şa­rı­sı­nı, bugün Ak Par­ti­de devam et­ti­ren devam et­ti­ren, İyi­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Saf­fet Mete’nin gö­re­ve gel­di­ği gün­den bu güne değin ilçe ge­ne­lin­de baş­lat­mış ve bi­tir­miş ol­du­ğu ya­tı­rım ve pro­je­ler hak­kın­da bilgi verdi.

201229465_10159295551642180_7193096665435726347_n.jpg


İyi­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Saf­fet Mete’nin, kısa sa­yı­la­cak zaman içe­ri­sin­de gece gün­düz ve mesai mef­hu­mu de­me­den hal­kı­nın hiz­me­ti­ne sun­du­ğu ic­ra­at­la­rı­nı, usta ga­ze­te­ci yazar Yavuz Donat’a an­la­tan Baş­kan Mete’nin İyi­de­re il­çe­si­ni adeta bir şan­ti­ye­ye çe­vir­me­si do­lay­sıy­la kut­la­yan ga­ze­te­ci DONAT; “Rah­met­li baş­kan Nihat Mete da­va­sı­na sıkı sı­kı­ya bağlı, si­ya­set­te iş gören, aş veren, iş­ve­ren ve Rize ilin­de çok se­vi­len ba­şa­rı­lı bir si­ya­set­çiy­di. Mer­hum Nihat Mete’yle yıl­la­ra da­ya­nan dost­lu­ğu­muz vardı. Ar­dın­dan, İyi­de­re İlçesi Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­nı uzun yıl­lar devam et­ti­ren Ahmet Mete kar­de­şi­miz­le yıl­lar­ca devam eden dost­lu­ğu­muz var­dır. Yine Rize’nin ye­tiş­tir­miş ol­du­ğu kıy­met­li iş ve gönül in­sa­nı dos­tum Halim Mete beye Rize’de ol­du­ğu­mu tlf. söy­le­dim. Rize in­ce­le­me­le­rim­de bana eşlik eden ve Mete aile­si­nin yeğni olan ga­ze­te­ci dos­tum B. Ali Ka­val­cı’ya beni İyi­de­re il­çe­si­ne ge­ti­rip genç Baş­kan Saf­fet Mete’yle ta­nış­ma­mı is­te­di. Baş­kan Saf­fet Mete’nin ma­ka­mın­da iki yılda il­çe­si­ne yap­mış ol­du­ğu hiz­met­le­ri ken­di­sin­den din­le­dim. Müt­hiş bir per­for­mans ve ba­şa­rı. Tam am­ca­sı­na laik bir baş­kan. Teb­rik edi­yo­rum. ”dedi.

201869943_10159295551012180_8573267219034525848_n.jpg


Usta ga­ze­te­ci yazar Yavuz Donat’ın, İyi­de­re Be­le­di­ye­si­ni zi­ya­re­tin­den büyük bir mem­nun­luk duy­du­ğu­nu ifade eden Baş­kan Saf­fet METE; “ Geç­mi­şin si­ya­se­tin­de Rize ve İyi­de­re de­ni­lin­ce sizin de söy­le­di­ği­niz gibi ilk akla gelen isim­ler­den bir­si­de mer­hum baş­kan rah­met­li amcam Nihat Mete olmak üzere, geç­mi­şin ve bu­gü­nün si­ya­set­çi­le­riy­le kur­du­ğu dost­luk­la­rı­nın ya­nın­da, yıl­lar­dır Ana­do­lu’nun de­ği­şik şe­hir­le­ri­ne yap­tı­ğı­nız ya­pı­cı ha­ber­ler­le her ili­mi­zin sev­gi­si­ni ka­za­nan tüm il­le­rin fahri hem­şe­ri­si ola­rak genç­lik yıl­la­rı­mız­dan bu­gü­ne değin ya­zı­la­rı­nı­zı büyük bir zevk­le oku­mak­ta­yız. Rah­met­li baş­kan amcam Nihat Mete ile yıl­lar­ca süren dostu ola­rak, İyi­de­re Be­le­di­ye­miz­de ağır­la­mak­tan şah­sim, ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rım ve Mete aile­si­nin dostu ola­rak onur duy­duk. İlçe­mi­ze şeref ever­di­niz. Ça­lış­ma­la­rı­mız­da öv­gü­nü­ze te­şek­kür edi­yo­ruz. Vit­rin kö­şe­niz­de bu önem­li ça­lış­ma­la­rı­mı­za yer ve­re­ce­ği­niz açık­la­ma­nız biz­ler için mo­ti­vas­yon ola­cak­tır.” dedi. İyi­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Saf­fet Mete, Usta ga­ze­te­ci yazar Yavuz Donat’ın, İyi­de­re Be­le­di­ye­si­ni zi­ya­ret anı­sı­na, İyi­de­re İlçe­si­ne özgü çe­şit­li yö­re­sel he­di­ye­ler tak­tim etti. Ga­ze­te­ci Donat’ın, İyi­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mete’yi zi­ya­re­ti­ne, Sabah Ga­ze­te­si An­ka­ra Edi­tö­rü Yaşar Önel’de ve ga­ze­te­ci yazar B. Ali Ka­val­cı eşlik et­ti­ler.

Sitemizde yayımlanan haberlerin her türlü hakkı Zümrüt Rize Gazetesi'ne ait olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz.

hack forumwarezwebmaster forumuhack haberhack forumhack forum